A Study of the Overseas Chinese Community in French-Indochina during World War Two

Võ Minh Vũ (Khoa Đông phương học), A Study of the Overseas Chinese Community in French-Indochina during World War Two, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.268-280, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com