A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari

Phạm Lê Huy (Khoa Đông Phương học), A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari, Asian Review of World Histories 5, Brill USA, pp. 28-52, 2017, ISSN 2287-965X.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com