A Perspective from the Historical and Political Context of East Asia (1939-1945)

A Perspective from the Historical and Political Context of East Asia (1939-1945)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Văn Kim (Ban Giám hiệu), A Perspective from the Historical and Political Context of East Asia (1939-1945); Trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Realations during the Second World War: Documents and Interpretations, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.26-35, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.