A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s

A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s
Nguyễn Thu Hương (Tác giả chính) American Anthropologist, ISSN: 0002-7294;  Volume 120, Issue 3, American Anthropological, 2018
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com