A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s

A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990sĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s
Nguyễn Thu Hương (Tác giả chính) American Anthropologist, ISSN: 0002-7294;  Volume 120, Issue 3, American Anthropological, 2018