Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

Authors
Le Thi Hong Phuong, Sergei Nhiznhikov

Publication date
2020/3

Journal
BULLETIN OF KALMYK UNIVERSITY

Issue
№1(45)

Pages
106-113

Publisher
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова

------------
XUẤT BẢN QUỐC TẾ
Dịch vụ hỗ trợ đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Các chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com
[/tintuc]