[Le Thi Hong Phuong] Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

[Le Thi Hong Phuong] Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong 
Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)


 Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации»
№ 6 (98) Июнь 2019
ISSN 2223-4888
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]