[Le Thi Hong Phuong] Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
№ 6 (94) Июнь 2019 
ISSN 2225-3157
Концепция страдания во вьетнамском буддизме на примере школ чань - буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга


Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования»
Tạp chí "Nghiên cứu khoa học Nhân văn"
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com