[Le Thi Hong Phuong] Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном

[Le Thi Hong Phuong] Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современномĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном 


Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
2019. № 2 (14). С. 27-31
ISSN 2587-8611
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]