Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP
Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com

[tintuc]

Le Thi Hong Phuong
Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном 


Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
2019. № 2 (14). С. 27-31
ISSN 2587-8611
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]

Hãy kết nối với chúng tôi