[Le Thi Hong Phuong] Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном 


Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
2019. № 2 (14). С. 27-31
ISSN 2587-8611
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan