[Le Thi Hong Phuong] Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнам

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Дзэн - буддизм как основное течение буддизма во Вьетнам


Le Thi Hong Phuong
Форум молодых ученых 
Выпуск № 6, (июнь, 2019)
ISSN 2500-4050
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com

[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com