[Le Thi Hong Phuong] Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме

[tintuc]
Le Thi Hong Phuong
Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме 
Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com


Развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме 
Научно-практический электронный журнал «Аллея науки»
Выпуск № 6 (33) (том 1) (Июнь, 2019).
ISSN 2587-6244

Đăng báo và Xuất Bản Quốc Tế ISI-SCOPUS || xuatbanquocte.com
[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com