Xuất bản Quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội

[tintuc]
Xuất bản Quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội


Đại học Quốc gia Hà Nội (tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi, viết tắt: VNU hay ĐHQGHN) là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chính phủ và được giao nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục của Việt Nam

 [/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com